Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org

ŠTIPENDIJE

 

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

 

S 1. 1. 2014 se začne uporabljati nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

 

1. državne

(na področju štipendiranja se uporabljata dva zakona o štipendiranju glede na sklenitev štipendijskega razmerja)

 

2. Zoisove 

 

 

3. štipendije za deficitarne poklice

4. štipendije za Slovence v zamejstvu

5. štipendije Ad futura

6. sofinancirane kadrovske štipendije.

 

 

Poleg tega zakon določa tudi, da je mogoče:

 • od 1. 1. 2014 hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo (npr. občinska, s strani države nesofinancirana kadrovska štipendija)
 • z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice, 
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

    
 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu - državljanu RS - pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

 

 

OPOZORILO: "Za MLADOLETNE DIJAKE lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo STARŠI oziroma ZAKONITI ZASTOPNIKI, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  Če želijo biti do štipendije upravičeni od januarja 2014, morajo vloge oddaji v decembru 2013."

 

 

Sicer pa naj DIJAKI vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojevupravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

 

ŠTUDENTI naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojevupravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

 

V mesecu avgustu (dijaki) oziroma septembru (študenti) lahko vlagatelji na pristojni center za socialno delo vložijo tudi NEPOPOLNO vlogo, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati.

 

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

 

 

OPOZORILO:

 

 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

 

Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije morajo oddati:

 • dijaki: do 9. 9. 2013
 • študenti: do 9. 10. 2013,

in sicer na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

 

Po teh datumih Zoisove štipendije ne bo več mogoče uveljaviti.

 

Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah:

 • na spletni strani sklada v poglavju Zoisove štipendije, kjer najdete tudi odgovore na pogosta vprašanja o Zoisovih štipendijah
 • e-naslov: Zoisi(at)sklad-kadri.si 
 • telefon: 01 434 10 83, 01 434 10 81
 • osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

 

OPOZORILO:

 

 

POMOČ: Za ogled datotek formata (.pdf) potrebujete program Adobe Reader. Če programa še nimate, si ga lahko brezplačno naložite s spletne strani proizvajalca.

 

 

 

 

Hkratno uveljavljanje pravice do različnih vrst štipendij

 • Če posameznik prvič z vlogo uveljavlja pravico do štipendije

Zaradi sprememb, ki so jih prinesli Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in ZŠtip-1, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij, ki se NE SESTAVLJAJO (državna, Zoisova, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) reševale tako, da bodo vse ostale vloge po tem, ko bo ena izmed štipendij dodeljena, zavrnjene z razlogom, da je vlagatelj že upravičen do druge štipendije.

 • Če dijak ali študent že prejema državno ali eno izmed zgoraj naštetih štipendijo v tekočem (šolskem/študijskem) letu...

... in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo (ali eno izmed zgoraj naštetih štipendij), se mora prvi štipendiji najprej odpovedati. Pri tem opozarjamo, da v primeru odpovedi štipendiji, posameznik te štipendije za isti izobraževalni program ne more več uveljavljatiOdpoved pravici do državne štipendije oziroma štipendijskemu razmerju velja od prvega dne naslednjega meseca – za nazaj se pravici ne da odpovedati.

O NAS

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK