Predsedstvo

Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije je izvršni organ in je v svojih pristojnostih odgovoren parlamentu in svetu. Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti uresničuje odločitve parlamenta in sveta, uresničuje letni delovni program dela, vodi programsko in projektno delo DOS ter opravlja druga dela in naloge določene v tem temeljnem aktu, aktih parlamenta ter sveta in drugih aktih DOS. Predsedstvo tvorijo Predsednik DOS in najmanj 5 članov predsedstva, ki so zadolženi za posamezna področja delovanja DOS – odbori.

Člani predsedstva v šolskem letu 2023/2024 so: