Odprto pismo Dijaške organizacije Slovenije Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Združenju ravnateljic in ravnateljev in Državnemu izpitnemu centru glede izvajanja izobraževanja na daljavo in mature

Ljubljana, 31. marec 2020 – Dijaška organizacija Slovenije je na pristojne odločevalce naslovila odprto pismo s predlogi ukrepov, ki naslavlja glavna področja izvajanja izobraževanja na daljavo in izvedbe letošnje mature.

Vlada Republike Slovenije je 12. marca 2020 razglasila epidemijo novega koronavirusa, kar je 16. marca na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe Ministrstva za zdravje o začasni prepovedi zbiranja ljudi v šolah vodilo k splošnemu zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov. S slednjim smo se v novem in nepredvidljivem položaju znašli tako dijaki, kot tudi profesorji in drugi akterji prisotni v izobraževanju. 

Do sedaj predlagani ukrepi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zagotavljajo pogoje za nadaljnji potek izobraževalnega procesa na daljavo, prav tako pa naj bi tudi postavljali pogoje za zaključek šolskega leta. Slednje, kljub sprejetemu zakonu, še zmeraj ostaja odprto vprašanje, prav tako tudi način ter koledar izvajanja maturitetnih preizkusov.

V preteklem tednu je Dijaška organizacija Slovenije (DOS) izvedla anketo, ki jo je rešilo nekaj več kot 13.000 srednješolcev, kar predstavlja nekoliko manj kot 20 odstotkov vseh dijakov, vpisanih v srednješolske izobraževalne programe v Sloveniji. Glede na pridobljene podatke smo ugotovili, da skoraj vse srednje šole izvajajo izobraževanje na daljavo, s katerim je 60 % udeležencev izrazilo zadovoljstvo. Večina srednješolcev opozarja na pretirano obremenitev ter slabo organizacijo pouka in pomanjkljivo oziroma nezadostno razlago učne snovi. V veliki meri pozdravljajo pripravljenost profesorjev in uvedbo videokonferenc.

Dijaki so med drugim tudi podali predloge, kot so pridobivanje večjega števila ustnih ocen preko videokonferenc in oddaje pisnih izdelkov ter skrb, da bodo morali ocene pridobivati v veliki meri ob povratku v šolo.

Kar 90 % anketirancev se strinja z izjavo pristojnega ministrstva z dne 29. marca 2020, da se šolsko leto ne podaljša v poletne mesece. Veliko srednješolcev je izrazilo željo po zaključevanju ocen, ki so že bile pridobljene, vendar to posledično izključuje možnost popravljanja oziroma zviševanja ocen, ki je za nekatere dijake velikega pomena.

Letošnji maturantje so zaradi pouka na daljavo in sprememb, ki jih je le-ta prinesel, prikrajšani za pomembne ure, namenjene pripravam na maturo. V anketi je 69 % maturantov (n=5578) izrazilo nestrinjanje z izvajanjem izpitov po predvidenem koledarju splošne in poklicne mature. Zaradi količine trenutno predelane snovi, ki ne zajema vsega potrebnega znanja, več kot 70 % anketirancev predlaga, naj se matura izvede v zmanjšanem obsegu snovi. Dijaki prav tako ne izključujejo možnosti, da bi bila matura v tekočem šolskem letu ukinjena in bi namesto slednje uvedli izvajanje sprejemnih izpitov na fakultetah, čeprav je to možnost navedlo le 15 % anketiranih maturantov.

Maturanti si želijo in potrebujejo dodatno pomoč, razjasnitve in odgovore z vaše strani. Zavedamo se, da vsi predlogi, podani s strani dijakov in maturantov, seveda niso izvedljivi, vendar vas pozivamo, da pri nadaljnjih ukrepih upoštevate jasno prikazano mnenje srednješolcev in k oblikovanju slednjih povabite tudi predstavnike Dijaške organizacije Slovenije, kot krovne organizacije vseh slovenskih dijakinj in dijakov.

Predlogi:

1. MIZŠ naj spodbudi srednje šole k uvedbi videokonferenc pri predmetnih, kjer je potrebna bolj temeljita razlaga in obravnavanje nove učne snovi.

2. MIZŠ naj pripravi in srednje šole seznani s sprejemljivimi alternativnimi načini ocenjevanja, kot so npr. ustna ocenjevanja preko videokonferenc in seminarskih nalog.

3. Ker pouk na daljavo dijakom predstavlja vsakodnevno zaposlitev, sprotno opravljanje zadolžitev in pridobivanje znanj ter se smatra kot nadomestilo za pouk v fizični obliki, naj se ta po nepotrebnem ne podaljša v čas poletnih počitnic.

4. RIC naj v sodelovanju z MIZŠ pripravi usmeritve za maturante, ki bodo zajemale teme, na katerih bo znotraj določenega predmeta na maturi večji poudarek. 

5. Koledar izvajanja mature naj bo določen v čim krajšem času in naj upošteva, da: 

a. je zagotovljena zdravstvena varnost tako za maturante, kot tudi profesorje in druge so-izvajalce izpitov, 

b. bodo za vse maturantke in maturante zagotovljeni isti pogoji pridobivanja kakovostnih priprav na maturo, ki nadomeščajo fizične priprave, 

c. bodo za vse maturantke in maturante zagotovljeni isti pogoji izvajanja pisnih, ustnih in internih delov mature,

d. bodo maturantkam in maturantom zagotovljena vsa potrebna gradiva, ki bi jih drugače pridobili iz knjižnic, tudi v elektronski obliki. Na tem mestu pozivamo RIC, naj premisli o možnosti brezplačnega elektronskega dostopa do gradiv zbirke “Zbirka maturitetnih nalog”, izdanih v založbi Državnega izpitnega centra.

V kolikor pogoji ne morejo biti izpolnjeni v celoti, dopuščamo možnost za prestavitev izpitov na kasnejši termin, ki bo omogočal nemoteno izvajanje le-teh. 

Celotno odprto pismo:

DOS_Odprto-pismo-protikorona

Analiza ankete:

DOS_Analiza-ankete