Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah z devetletnim programov ob koncu 2. obdobja (na koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (na koncu 9. razreda).

Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o kvaliteti in nivoju znanju učencev, katere se lahko vgradi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. Rezultati NPZ se pri vpisu v srednje šole ne uporabljajo. Lahko pa se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev v določenih primerih kot eno izmed dodatnih meril pri omejitvi vpisa v izbirnem postopku, v primeru da bi imelo več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda ter splošnega učnega uspeha v teh razredih.

NPZ obsega tri predmete, po 3. obdobju (po koncu 9. razreda) so to materinščina (slovenščina, italijanščina ali madžarščina), matematika in tretji predmet, katerega določi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga lahko najdete na tej povezavi 

Učenci in njihovi starši imajo na dan objave rezultatov NPZ na šoli pravico do vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja iz posameznih predmetov. Učitelji in učenci preverijo, ali je preizkus znanja ovrednoten v skladu z navodili za vrednotenje.

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje dosežka, imajo možnost poizvedbe o ustreznosti ovrednotenja nalog glede na navodila za vrednotenje. Ob koncu drugega obdobja se poizvedba izvede na šoli, ob koncu 3. obdobja pa območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik preveri ustreznost vrednotenja preizkusa.