Štipendije

Dijaki imajo tekom šolanja možnost uveljavljati pravico do štipendije, namen katere je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe štipendistk in štipendistov. Dijakom je na voljo več vrst štipendij, pogoji za pridobitev teh pa so različni. Natančne podatke o pogojih za pridobitev štipendij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vrste štipendij:

Pomembne informacije glede štipendij:

 • Zakoni in pravilniki, ki urejajo štipendije in splošno o štipendijah,
 • Uveljavljanje pravice do različnih štipendij,
 • Trajanje in izplačevanje štipendije,
 • Mirovanje štipendijskega razmerja,
 • Prenehanje štipendijskega razmerja,
 • Vračilo štipendije.

POMEMBNE INFORMACIJE

 

1. ZAKONI IN PRAVILNIKI
2. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO RAZLIČNIH ŠTIPENDIJ

Ko dijak/študent hkrati odda več vlog za dodelitev pravice do različnih vrst štipendij, ki jih ni mogoče dodeliti istočasno (državna, Zoisova, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) se rešujejo tako, da organ I. stopnje, v primeru da bo vlagatelj izpolnjeval pogoje za pridobitev štipendije in bo iz evidenc razvidno, da mu je bila že dodeljena druga štipendija (običajno je o državni štipendiji odločeno prej kot o Zoisovi štipendiji), pozval vlagatelja, da se odloči, katero od pridobljenih štipendij bo izbral oz. želi prejemati.

Če se vlagatelj odloči za Zoisovo štipendijo, je dolžan morebitna že prejeta javna sredstva iz naslova državne štipendije za tekoče šolsko oz. študijsko leto vrniti.

Če želi dijak/študent v naslednjem šolskem/študijskem letu pridobiti drugo štipendijo, kot tisto, ki jo že ima, se mora, v primeru pridobitve te druge štipendije, prvi štipendiji odpovedati.

3. TRAJANJE IN IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJE

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Štipendija se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust štipendija ne izplačuje.

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, v primeru državne štipendije tudi pogoj cenzusa po ZUJPS in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

Štipendija se izplačuje tudi v dodatnem študijskem letu po izteku izobraževalnega programa I. ali II. stopnje (tj. absolventski staž), vendar le enkrat in sicer po I. ali po II. stopnji.

4. MIROVANJE ŠTIPENDIJSKEGA RAZMERJA

Štipendijsko razmerje miruje, če:

 • po zaključku šolskega ali študijskega leta, v katerem je prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
 • štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ali štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,
 • štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,
 • dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za dodelitev štipendije,
 • štipendist, ki prejema Zoisovo štipendijo, ni izpolnil pogojev iz 23. člena tega zakona, razen če pogojev ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona.
5. PRENEHANJE ŠTIPENDIJSKEGA RAZMERJA

Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist:

 • ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu,
 • pridobi drugo štipendijo v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona,
 • prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo,
 • spremeni izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu ni upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije v skladu s tretjim odstavkom 93. člena tega zakona,
 • štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
 • po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije
 • ne dokonča izobraževalnega programa v roku iz druge alineje 92. člena tega zakona,
 • odpove štipendijsko razmerje, ter
 • v drugih primerih, določenih s tem zakonom.

6. VRAČILO ŠTIPENDIJE

Štipendist je dolžan vrniti štipendijo za letnik, katerega tudi po enoletnem mirovanju ni uspešno dokončal oziroma ni opravil obveznosti za napredovanje v višji letnik.

V primeru, da štipendist ne zmore vrniti dolga v enkratnem znesku, lahko na pristojnem centru za socialno delo sklene dogovor o obročnem vračilu ali odlogu vračila dolga.