Univerza v Mariboru

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

[email protected]  / [email protected]

Ekonomske in poslovne vede – Univerzitetni študijski program I. stopnje

Usmeritve (izbereš pri vpisu v 2. letnik študija):

Ekonomija

Elektronsko poslovanje

Finance in bančništvo

Management in organizacija poslovanja

Marketing

Mednarodna poslovna ekonomija

Podjetništvo

Računovodstvo, revizija in davščine

Poslovna ekonomija – Visokošolski študijski program I. stopnje

Usmeritve (izbereš pri vpisu v 2. letnik študija):

Ekonomika in upravljanje javnega sektorja

Management

Marketing

Mednarodno poslovanje

Podjetništvo

Poslovne finance in bančništvo

Računovodstvo in davščine

Turizem

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti študijskih in obštudijskih dejavnosti, predaje strokovnega znanja in dobre zaposljivosti študentov diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega študenta, lahko del študentskega časa na fakulteti študenti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP. Mednarodna akreditacija AACSB pa fakulteto umešča med 5 % najboljših poslovno – ekonomskih šol na svetu. Fakulteta je razvila prijazno okolje za študente, ki imajo poleg študija še dodatne aktivnosti na kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM Nomi Hrast Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Nejc Fir Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

[email protected]   / [email protected]  (prodekan)

Elektrotehnika

Informatika in tehnologije komuniciranja

Medijske komunikacije

Mehatronika

Računalništvo in informacijske tehnologije

Telekomunikacije

Gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika

Predmetni učitelj – usmeritev Izobraževalno računalništvo

Elektrotehnika VS

Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Mehatronika VS

Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ponuja kar 11 programov visokošolske in univerzitetne stopnje tehniških smeri, 7 programov druge stopnje in 3 programe tretje stopnje. Fakulteta se nahaja na Koroški cesti 46. Visokošolske smeri študentom ponudijo aplikativno znanje na podlagi večjega poudarka na strokovnih predmetih. Univerzitetne smeri pa s poudarkom na temeljnih znanjih pripravijo študenta, da nadaljuje pot na podiplomskih smereh. Študij na FERI je interdisciplinaren, pridobljena znanja so mednarodno uporabna, študentje pa razvijejo predvsem spodobnosti skupinskega dela. Sodobni laboratoriji in predavalnice omogočajo kakovostno delovno okolje in pridobivanje znanj za najbolj iskane poklice. Po raziskavah spadajo diplomanti FERI med 20 najbolj zaželjenih profilov oziroma poklicev na trgu. Trendi pa napovedujejo še več povpraševanja po inženirjih.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM Davor Ornik Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Marko Gluhak Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

[email protected]

Energetika

Visokošolski strokovni študijski program Energetika

Fakulteta za energetiko izvaja študijske programe v  Velenju in Krškem – regijah, ki sta najbolj vpeti v energetiko. Fakulteta izvaja visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski program Energetika. V Krškem se glavnina študija izvaja na Hočevarjem trgu 1, laboratorijske vaje pa v prostorih Inštituta za energetiko, na naslovu Vrbina 17. V Velenju se celoten študij izvaja v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Velenje, na Koroški cesti 62a. Fakulteta študentom omogoča širok nabor izbirnosti predmetov, tudi v sklopu celotne Univerze v Mariboru, kar pomeni, da si lahko študent izbere sebi najzanimivejše predmete. S sodelovanjem z Univerzo v Mariboru je študentom fakultete FE omogočena mednarodna izmenjava v okviru sistema Erazmus+, s katero lahko študent v tujini opravi obveznosti Fakultete za energetiko UM. Po podatkih ankete Alumni kluba je 90% diplomantov FE, ki so sodelovali v anketi in niso nadaljevali študija na študijskih programih višje stopnje, zaposlenih.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za energetiko UM Klemen Srpčič Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Jan Lokar Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

[email protected] (prodekanica za studentska vprasanja)

Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Gradbeništvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

 

V dobi hitrega tehnološkega napredka, ki se kaže na mnogih področjih delovanja, v dobi digitalizacije, ki nas spremlja na vsakem koraku. Živimo v času, ki kliče po pozornosti v zvezi s vplivi na okolje in klimatskimi spremembami. Mnoge odgovore na kompleksne težave družbe lahko najdemo v tematikah, ki se poučujejo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Skozi izobraževanje na naši fakulteti je omogočeno pridobivanje tako temeljnih, kot specifičnih inženirskih znanj, vezanih na družbeni kontekst. Poleg rednih izobraževalnih vsebin so na voljo tudi številne študentske delavnice in razvojni projekti, na fakulteti dobro deluje tudi študentski svet s tutorji.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM Živa Doberšek Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Valentina Novak Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

[email protected]  (prodekan) [email protected]  (koordinator tutorjev)

kemijsko inženirstvo

kemija

Visokošolski strokovni program kemijska tehnologija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Fakulteta ponuja univerzitetna dodiplomska študijska programa Kemijsko inženirstvo in Kemija ter visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija. Študentom so na voljo številne obštudijske dejavnosti in projekti ter mednarodne izmenjave na številnih evropskih fakultetah. Po končanem študiju dobijo študenti kompetence za različne poklice;  kemik analitik, kemik za anorgansko, organsko ali fizikalno kemijo, kemik v farmaciji, kemijski tehnolog, ekolog, biokemik ipd.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM Nika Gregorič Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Anja Žnidar Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

[email protected]  (koordinator tutorjev) [email protected]  (prodekanica za študentska vprašanja)

Agrikultura in okolje

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Biosistemsko inženirstvo

Ekološko kmetijstvo

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

Živinoreja

Študij na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede omogoča vso potrebno izobrazbo in praktične izkušnje, da se lahko po končanem študiju vključiš v katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, povezano s proizvodnjo zdrave hrane, trajnostnim načinom kmetovanja, varstvom okolja in korektnim odnosom do vseh živih organizmov. Prav tako pridobiš znanja za samostojno razvijanje in reševanje najzahtevnejših izzivov na področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v strokovni in znanstveni praksi. Na fakulteti izvajajo univerzitetni(bolonjski študijski program) Agrikultura in okolje ter številne visokošolske študijske programe prve stopnje. Na voljo sotudi podiplomski magistrski in doktorski študijski programi. Za več informacij obišči našo spletno stran; http://informativni.fkbv.um.si/program.html ali se udeleži informativnih dni, ki bodo potekali 12.2, 13.2.2021.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM Nika Gregorič Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Anja Žnidar Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

[email protected]  (prodekan) [email protected]

logistika sistemov

gospodarska in tehniška logistika

Študijski programi Fakultete za logistiko so zasnovani v skladu z najsodobnejšimi smernicami izraženih iz potreb gospodarstva in zaznanih novih kompetenc prihodnosti.

Kot vodilna izobraževalna institucija s področja logistike v Sloveniji se trudimo, da ustvarjamo novo znanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Zato se odpiramo v svet in skrbimo za kakovostno globalno izmenjavo idej in znanja, ne zgolj s sorodnimi institucijami, ampak predvsem s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki izvajajo logistične storitve. Le tako lahko oblikujemo študijske programe, ki temeljijo na inovativnosti in podjetništvu ter upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike. Fakulteta ponuja interdisciplinarni univerzitetni študijski program Logistika sistemov, kjer študenti osvojijo znanja z organizacije logističnih procesov in sistemov katere so z orodji in različnimi tehnikami sposobni tudi analizirati in realizirati. V sklopu fakultete se lahko študentje vpišejo tudi na visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika, ki je namenjen seznanitvi z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami. Po končanem dodiplomskem študiju sta na voljo tudi magistrski in doktorski študijski program Logistika sistemov.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za logistiko UM Sven Rošer Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

[email protected]  (koordinator tutorjev)

Biologija

Ekologija z naravovarstvom

Fizika

Matematika

Izobraževalna biologija

Izobraževalna fizika

Izobraževalna kemija

Izobraževalna matematika

Izobraževalno računalništvo

Izobraževalna tehnika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM) je bila ustanovljena  leta 2006. Nastala je s preoblikovanjem nekdanje velike Pedagoške fakultete Univerze  v Mariboru. Fakulteto tvorijo naslednji oddelki: Oddelek za biologijo, Oddelek za fiziko, Oddelek za matematiko in računalništvo in Oddelek za tehniko. Na fakulteti se izvajajo vrsto študijskih programov ob pomoči dobrega akademskega kadra. Akademsko delo fakulteto uvršča v sam vrh odličnih raziskovalnih rezultatov na UM. Študij na fakulteti ti prinese sisteme znanj, ki zagotavljajo zanesljivost in brezčasnost rezutatov. Naravoslovje postaja vse pomembnejše zato ti naravoslovno-matematična izobrazba omogoča dobro zaposlitev in karirero. Privlačnost fakultete se odraža tudi v njeni prijaznosti do študentov, saj imamo odlično vzpostavljen tutorski sistem, kjer je medgeneracijska pomoč nekaj samoumevnega. Študenti se lahko vključijo v številne obštudijske dejavnosti in projekte s področja študija. Študenti prinas niso samo številke!

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM Melani Potrč Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Darin Lah Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

[email protected]

Inženiring poslovnih sistemov

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Organizacija in management informacijskih sistemov

Inženiring poslovnih sistemov

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Organizacija in management informacijskih sistemov

Management v športu

Krizni management

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru je voditi razvoj organizacijskih znanosti v domačem in v mednarodnem prostoru. Z delovanjem na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij, ter na drugih vsebinskih področjih razvijati znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in strokovno dejavnost ter s tem doprinašati k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru.

Andrej Zupan o fakulteti: »Fakulteta za organizacijske vede ponuja enega od najbolj interdisciplinarnih študijev v Sloveniji. Tekom študija nam je bilo na voljo vrsto različnih priložnosti, kjer smo lahko znanje dopolnjevali s prakso skozi različne case-study programe, obiske podjetij, projektne naloge v podjetjih, itd. Študentje smo imeli odprte možnosti in tiste kolege, ki smo jih takrat izkoristili, danes dnevno srečavam v poslovnem svetu na različnih delovnih mestih v različnih znanih podjetjih in organizacijah. Profesorjem na fakulteti ni vseeno in so s svojim trudom zviševali stopnjo zaposljivosti po končanem študiju. V kolikor bi se še enkrat odločal za vpis na fakulteto, se ponovno vpišem na FOV in se udeležim še več projektov, ki so nam bili ponujeni!«

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za organizacijske vede UM Klavdija Kastelic Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Monika Ribič Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

[email protected] (koordinatorica tutorjev) [email protected] (prodekan)

Strojništvo UN

Gospodarsko inženirstvo UN

Mehatronika UN

Okoljsko inženirstvo / Tehniško varstvo okolja UN

Oblikovanje in tekstilni materiali UN

Strojništvo VS

Mehatronika VS

Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS

Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora, ki je za mnoge najlepši, najzanimivejši in najbolj dinamičen del štajerske prestolnice. Smo tik ob prelepem Slomškovem trgu, ki ga krasijo Slovensko narodno gledališče Maribor, sedež Univerze v Mariboru in Stolna cerkev. Le nekaj korakov vstran so Univerzitetna knjižnica Maribor, kopališče Pristan in povsem na novo zgrajeni študentski domovi. Na izbiro je več visokošolskih strokovnih in univerzitetnih(bolonjskih) programov. Vsi programi so zasnovani sodobno, ponujajo tako teoretična kot aplikativna znanja in so primerljivi s sorodnimi evropskimi študijskimi programi. Po končanem študiju na naši fakulteti imajo diplomanti odlične zaposlitvene možnosti, saj so programi prilagojeni potrebam slovenskega in evropskega trga. Dobro sodelujemo tudi z številnimi slovenskimi podjetji pri opravljanju prakse, kar je lahko dobra odskočna deska za kasnejšo zaposlitev. Po dokončanih dodiplomskih študijih so na voljo tudi dvoletni magistrski študijski programi in kasneje tudi doktorski študijski programi.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za strojništvo UM Jani Humar Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Klavdija Petelin Koordinator tutorjev [email protected]

 

FAKULTETA ZA TURIZEM

[email protected]  (prodekanica)

VS program Turizem

VS program Sodobne turistične prakse

UN program Turizem

UN program Turizem: sodelovanje in razvoj

Fakulteta za turizem (FT UM) je ena izmed zunanjih članic Univerze v Mariboru, saj se sedež fakultete nahaja v Brežicah. Fakulteta velja za eno izmed relativno mladih fakultet  Republike Slovenije, saj je bila ustanovljena leta 2009. Bodočim študentom nudijo izbiro izmed dveh visokošolskih strokovnih študijskih programih: Turizem, Sodobne turistične prakse ter dveh univerzitetnih študijskih programih: Turizem, Turizem: sodelovanje in razvoj.

Kakovost in aktualnost študijskih programov zagotavljajo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami s področja turizma in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki. Osrednji poudarek vseh študijskih programov je na opravljanju strokovne prakse. Študenti si s tekom študija urijo veščine pri  nekaterih največjih turističnih podjetjih Slovenije in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma. Poleg praktične usmerjenosti študija, se lahko študenti posvetijo tudi znanstvenemu raziskovanju in soustvarjanju na področju turizma. Študenti fakultete si prizadevajo negovanje že obstoječe ter razvijanje in podajanje novih znanja s področja turizma v Sloveniji, strokovno ustvarjanje operativnih vsebin in novih kapacitet.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za turizem UM Laura Lupše Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

[email protected]  (prodekan)

Visokošolski strokovni študijski program »varnost in policijsko delo

Visokošolski strokovni program Informacijska varnost

Univerzitetni študijski program Varstvoslovje

Fakulteta za varnostne vede (FVV UM)  je ena izmed zunanjih članic Univerze v Mariboru, saj se nahaja izven svojega univerzitetnega mesta, v Ljubljani. Fakulteta se zavezuje k je zavezana k strokovni odličnosti na področju varstvoslovja v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu.

Fakulteta si prizadeva odgovornost do sooblikovanja politike na področju varnosti s pomočjo ključnih prispevkov k znanosti. Študenti fakultete kot poslanstvo čutijo razvijanje gospodarske uspešnosti, prispevanje h kakovosti ter blaginji bivanja v Republiki Slovenije, s pomočjo izpostavitve pomena poslovne funkcije varnosti. Kot fundamentalno vodilo, fakulteta izpostavlja družbeno odgovorno ravnanje študentov varnostnih ved in prenos veščina, ki študentom omogoča strokovno, etično in zakonito ravnanje tako v domačem, kot v mednarodnem okolju. Slednje se reflektira tudi v samem sloganu fakultete: ”Varna družba je uspešna družbe”.

Fakulteta ponuja bodočim študentom dva visokošolska strokovna študijska programa: varnost in policijsko delo, informacijsko varnost ter univerzitetni študijski program: Varstvoslovje.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za varnostne vede UM Mirče Milenkov Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

[email protected]  (prodekan)

Zdravstvena nega

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je neposredno povezana z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela in prakse. Fakulteta nudi svojim bodočim študentom univerzitetni študijski program Zdravstvena nega ter veliko izbiro različnih usmeritev na drugi stopnji.

Študenti fakultete se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja. Študenti, profesorji in ostali visokošolski sodelavci si prizadevajo prevzemanje naloge z vso odgovornostjo, vzdrževanje lastnega znanje na najvišjem nivoju ter nudenje podpore in sodelovanja sodelavcem v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru. Fakulteta za zdravstvene vede ima cilje najvišjega značaja, saj si prizadeva postati primerljiva, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna institucija v Evropi. Slednje se reflektira tudi v samem sloganu fakultete: ”Z znanjem do zdravja in razvoja”.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za zdravstvene vede UM Jure Deželak Prodekan, predsednik ŠS  [email protected]

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

[email protected]  (koordinatorica tutorjev), [email protected] (prodekanica)

Slovenski jezik in književnost

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje

Psihologija

Germanistika

Zgodovina

Slovenski jezik in književnost

Geografija

Sociologija

Angleški jezik in književnost

Prevajalske študije – angleščina

Madžarski jezik s književnostjo

Prevajalske študije – madžarščina

Pedagogika

Filozofija

Nemški jezik in književnost

Prevajalske študije – nemščina

Zgodovina

Umetnostna zgodovina

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM) se zavzema za izobraževanje študentov v humanističnem duhu ter s tem pripomoči k razvoju družbeno aktivnih ter konstruktivno kritično razmišljajočih posameznikov. Študenti Filozofske fakultete se zavezujejo k iskanju raziskovalne, življenjske in znanstvene resnice. Le to omogoča fakulteta z razvijanjem svojega znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved. Fakulteta ponuja pisano paleto ter možnost kombiniranja različnih študijskih programov. Slednje se kaže tudi v številčnosti 12 oddelkov Filozofske fakultete: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za filozofijo, Oddelek za geografijo, Oddelek za germanistiko, Oddelek za madžarski jezik in književnost, Oddelek pedagogiko, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za psihologijo, Oddelek za slovenski jezik in književnost, Oddelek za sociologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za zgodovino.

Filozofska fakulteta ponuja kvalitetne in uveljavljene študijske programe, možnost sodelovanja pri raziskavah in vključitve v mednarodne mreže, lokacijo v središču študentskega kampusa in živahno obštudijsko dogajanje.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Filozofska fakulteta UM Maša Jazbec Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

MEDICINSKA FAKULTETA

[email protected]  (prodekan)

Splošna medicina

Dentalna medicina

Medicinska fakulteta UM je mlada medicinska fakulteta s kurikulumom, ki je prilagojen sodobnim trendom na področju medicine in omogoča pridobitev strokovnih kompetenc, kot tudi podlago za znastvenoraziskovalno dejavnost in kontinuiran karierni razvoj.

Strokovno dejavnost na fakulteti spodbujajo tudi z vključevanjem študentov v projekte Po kreativni poti (PKP) in Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK). Na mednarodnem področju fakulteta nudi širok nabor partnerskih univerz za Erasmus+ študij kot tudi za Erasmus+ prakso. Odličnost fakultete se kaže z visoko zaposljivostjo diplomantov, tudi v mednarodnem prostoru, kot tudi z izkazanim zadovoljstvom delodajalcev.  Kot diplomanti medicine se lahko zaposlite na številnih naslednjih področjih:

v javnih zavodih kot specialisti številnih medicinskih vej;

v podjetjih in ustanovah, kjer je potrebno znanje iz področja splošne medicine;

v raziskovalnih centrih in inštitutih;

v visokošolskih zavodih;

kot zasebniki.

“Medicina je poklic, ki zahteva veliko odrekanja in vloženega truda, kar pa po drugi strani daje neizmerno zadovoljstvo ob spoznanju, da s svojim znanjem pomagaš sočloveku.” (MF UM)

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Medicinska fakulteta UM Luka Oblak Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA

[email protected]  (prodekanica) / [email protected]  (koordinator tutorjev)

glasbena pedagogika

likovna pedagogika

predšolska vzgoja

razredni pouk

športno treniranje

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ponuja razvoj na področju izobraževanja in si prizadeva obdržati visoko raven izobraževanja bodočih vzgojiteljev, učiteljev razrednega pouka, likovne umetnosti, glasbe, športnih trenerjev in inkluzivnih pedagogov. Ponuja VS program predšolske vzgoje in športnega treniranja ter UN programe likovne, glasbene pedagogike ter razrednega pouka. Pedagoška fakulteta omogoča nadaljnjo 2. stopnjo študija na programu predšolske vzgoje, likovne pedagogike, glasbene pedagogike in razrednega pouka, ob tem pa še dodaten magistrski program Inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Povezuje izobraževalno, raziskovalno in umetniško delo na področju vzgoje in izobraževanja ter spodbuja k razvoju pedagoških kadrov, ob tem pa omogoča razvoj na strokovnih, znanstvenih disciplinah in umetniških dejavnosti v mednarodnem okolju. Ob študiju se izvaja tudi tutorstvo, svetovalnica za študente, Študentski svet UM PEF in pa programi za vseživljenjsko izobraževanje kot so smučarski, plavalni tečaji, tečaji teorije glasbe in glasbenih veščin itd.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Pedagoška fakulteta UM Lara Šimon Prodekan, predsednik ŠS [email protected]

 

PRAVNA FAKULTETA

[email protected]  (koordinatorica tutorjev)

Pravo

Pravna fakulteta UM  izobražuje študente za programe univerzitetnega, magistrskega in doktorskega programa Pravo ter magistrskega študija Evropske pravne študije. Kakovosten študij Prava na prvi bolonjski stopnji traja 3 leta, nadaljevalni študij na podiplomski stopnji pa še dodatni dve leti. Kot prva v Sloveniji je Pravna fakulteta UM akreditirala tudi specializacijo znanj iz davčnega prava in specializacijo znanj iz korporacijskega prava. Programa sta namenjena predvsem pravnikom, ekonomistom in organizatorjem dela iz gospodarstva, gospodarskih družb in gospodarskih subjektov na eni strani, ter iz državnih organov, katerih dejavnosti posegajo na trg in gospodarstvo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, na drugi strani. Fakulteta se nahaja na Mladinski ulici 9. Študij na PF podpira internacionalizacijo na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju, kar odpira mnoge priložnosti za nadaljno kariero, ki si jo lahko ustvarijo študentje s pridobljenim znanjem na Pravni fakulteti UM.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Pravna fakulteta UM Tea Unger Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Anamarie Potrč Koordinator tutorjev [email protected]