Študentsko delo

Zadnje večje spremembe na področju študentskega dela so se zgodile s spremembo zakona o minimalni plači. Trenutno urna postavka znaša: 6.92 €

Ključna sprememba je bila sicer sprejeta 2015, je bil sprejet zakon, da je začasno in občasno delo študentov in dijakov postalo vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednje deluje po sistemu, da se posameznikom prizna 1 mesec pokojninske dobe za doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta za katero se opravi izračun. 

Za opravljanja študentskega dela si morate na točkah študentskih servisov urediti študentsko delavno razmerje. S seboj imejte osebni dokument in potrdilo o vpisu.

Kdo lahko dela?

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
  • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Delajo lahko tudi osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in so dopolnili 15 let ter bodo status dijaka pridobili s septembrom (na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli IN potrdila o vpisu za naslednje šolsko leto). S 1. 1. 2007 pa se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskega servisa za pavzerje.

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo.

Posredniki – študentski servisi

Za včlanitev v študentski servis oz. agencijo za posredovanje dela dijak oz. študent potrebuje:

  • osebni dokument,
  • številko osebnega računa,
  • davčno številko in
  • dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško izkaznico).

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je dostopen seznam vseh študentskih servisov, ki imajo koncesijo za posredovanje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov: